سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد پسندیده – استادیار ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
مهدی واعظی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مک
محمد مقیمان – استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

امروزه، مساله تامین انرژی مورد نیاز جوامـع بشـری، دغدغـه تمام ملتها و دولتها به شمار میآیـد . نـرخ رشـد منفـی ذخـایر سوخت فسیلی و تاثیر پذیری شـدید قیمـت آن از بحرانهـای سیاسی و اقتصادی، رونـد روز افـزون تقاضـا بـرای انـرژی و قوانین زیست محیطی سخت گیرانه، دولتها را با چالشی جدی برای حل این مشکل مواجه کرده اسـت . در ایـن میـان، آنچـه تعیین کننـده بـه نظـر مـی رسـد، اهتمـام محققـین در یـافتن روشهای مهار انرژی های نو و بهینه سازی روشـهای قـدیمی تولید و مصرف انرژی است . در این مقاله سعی شده است تـا ضمن آشنایی با فرآ یندهای گازی سـازی، بـه طـور ویـژه بـه معرفی سیکل ترکیبی گازی سازی یکپارچـه پرداختـه شـود و ضمن ارائه چندین نمونه از داده های مربوط به چنـد نیروگـاه IGCC در اروپا، ظرفیتهای بالقوه موجود در ایران بـه منظـور تولید الکتریسیته به روش مـذکور بـه عنـوان راه ح لـی بـرای کاهش آلایندگی، افزایش بهره وری پالایشگاهها ، نیروگاههـا و واحدهای صنعتی و در نهایت ، بهینه سازی ظرفیتهای موجـود و ایجاد ظرفیتهای جدیـد تولیـد الکتریسـیته مـورد مطالعـه و امکان سنجی قرار گیرد