سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیداحتشام الدین فروزان مهر – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ناصر علوی – استادیار مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور ارزیابی دید ماشین درانتخاب تخم مرغهای نابارور نرم افزاری با استفادها ز الگوریتمها و تکنیکهای پردازش تصویر با زبان MATLAB برای تشخیص و جداسازی تصاویر تخم مرغهای دارای جنین از آنهایی که فاقد جنین می باشد تهیه و مورد ارزیابی قرارگرفت نرم افزار تنهاقادر به تشخیص لکه درون تصاویر بود با مقایسه عملکرد برنامه و روش تخریبی روی ۵۰ عدد تخم مرغ که به روز چهارم جوجه کشی وارد شده بودند درصد خطای برنامه ۴% محاسبه گردید درآزمایش دیگری ۳۰۰ عدد تخم مرغ درقالب طرح کاملا تصادفی با چند مشاهده درهر واحد آزمایشی در ۳تکرار صدتایی با ۴ گروه ۲۵ تایی تحت ارزیابی ۲ت یمار اتوکندلینگ و تشخیص فرد خبره قرار گرفت هیچ گونه تفاوت معنی داری بین انسان و ماشین در مورد تشخیص تخم مرغهای نابارور مشاهده نگردید ولی در مورد تشخیص تخم مرغهای بارور با توان جوجه آوری تفاوت در سطح ۵% معنی دار می باشد کاربرد اتوکندلینگ درمقیاس بزرگ بهره اقتصادی قابل توجیهی را به دنبال خواهد داشت اتوکندلینگ می تواند درصد جوجه آوری را تا ۱۰/۷ % نسبت به روش متداول درکشور بهبود بخشد ۵۶/۹% از مقدار تلفات بکاهد.