سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود نصرالهی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان – ایستگاه بروجرد،
رحیم احمدوند – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،
محمدحسن کوشکی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان – ایستگاه بروجرد
محمد مستعد – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان – ایستگاه بروجرد

چکیده:

به منظور انتخاب لاین های متحمل باقلا نسبت به بیماری لکه شکلاتی با صفات مطلوب زراعی از قبیل تیپ بوته ایستاده و عمل کرد بالا این طرح طی سال های ۸۲-۱۳۸۰ در منطقه بروجرد اجرا گردید . در این تحقیق ١٦ لاین ارسالی از مر کز بین المللی ایکاردا به همراه شاهد حساس ILB365 و شاهد محلی (در مجموع ١٨ لاین و رقم) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار بررسی شدند. جهت ارزیابی مقاومت تیمارها نسبت به قارچ Botrytis fabae حدود ۱۲-۱۰ هفته پس از کشت باقلا، سوسپانسیون اسپور حاصل از کشت این قارچ را بهگیاه تلقیح و دو تا سه هفته بعد از تلقیح براساس میزان آلودگی نمره هایی از ۹-۱ داده شد. همچنین در فصل رشد و نمو یادداشت برداری های لازم از صفاتی نظیر ایستاده بودن بوته، ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی انجام گرفت و بعد از برداشت، وزن صد دانه و عمل کرد هر یک از تیمارها ثبت گر دید. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه مر کب صفات نشان داد ک ه تیمارها در تعداد روز از کاشت تا گلدهی، وزن صد دانه، عمل کرد و تحمل به بیماری در سطح ١% با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند و لاین شاهد محلی بروجرد نسبت به سایر تیمار های آزمایشی برتر بود.