سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کامران افصحی – مدرس دانشگاه زنجان و عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
حسین غفاری خلیق – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر
محمدرضا مستوفی – عضو هیات علمی موسسه فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

با هدف بررسی و انتخاب واریته مناسب برداشت مکانیزه لوبیای چیتی و میزان درصد رطوبت دانه در حین برداشت بر روی افت و میزان عملکرد محصول در ۳ رقم لوبیای چینی، آزمایش یکساله بصورت طرح آزمایش کرتهای خرد شده ( Split-Plot) با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سال ۱۳۷۶ در مزرعه تحقیقاتی چهارصد هکتاری کرج اجرا گردید. در این آزمایش سه رقم لوبیای چیتی ایستاده شامل ارقام۳۱-KID ، ۱۱۸۱۶ و ۱۶ Cos بعنوان فاکتور اصلی (A ) و درصد رطوبت دانه در حین برداشت بعنوان فاکتور فرعی (B ) در دو سطح رطوبت ۲ ۱۷% و ۲  ۱۲% از نظر میزان درصد کاهش دانه از طریق اتلاف محصول بدلایل مختلف در حین برداشت با همدیگر مقایسه گردیده اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار MSTATC انجام شد ومقایسه میانگین ها با آزمون دانکن صورت گرفت. نتایج نشان داده است که ارقام مورد بررسی از نظر میزان عملکرد با هم اختلاف معنی دار داشته و بهترین عملکرد مربوط به رقم۱۶ Cos بمیزان ۱۶۱۲/۹ کیلوگرم در هکتار بوده است و همچنین حداقل تلفات محصول در حین برداشت مربوط به همین رقم در زمانی است که درصد رطوبت دانه ها در حین برداشت ۲ ۱۲% بوده است. همبستگی مثبت معنی داری بین کاهش تلفات محصول دانه لوبیا در حین برداشت با کاهش درصد رطوبت دانه در هر سه رقم مورد مطالعه مشاهده گردید.