سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصدیق مرتضوی – مرکز تحقیقات شیلاتی دریای عمان- سازمان حفاظت محیط زیست
غلامرضا امینی رنجبر –

چکیده:

در تحقیقحاضر غلظتهای عناصر آهن، سرب، کبالت، منگنز و مس در عضله دو گونه از میگوی خلیج فارس(استان هرمزگان) میگوی موزی (Penaeus merquiensis) و میگوی سفید(Metapenaeus affinis)اندازه گیری شده است. نمونه ها پس از آماده سازی توسط دستگاه جذب اتمی شعله ای و کوره ای مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقادیر آهن، منگنز، مس، کبالت و در میگوی موزی در محدوده(در متن اصلی موجود می باشد) وزن خشک و در میگوی سفید میزان آهن، منگنز و مس بترتیب در محدوده ی (در متن اصلی موجود می باشد) وزن خشک بوده است. در حالیکه غلظت سرب در هر دو گونه و کبالت در میگوی سفید کمتر از حد تشخیص دستگاه مورد استفاده بوده است. تحلیل آماری نتایج مبین وجود اختلاف معنی دار بین غلظت عناصر مورد مطالعه و نوع میگو بود(P<0/05). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلت اکثر فلزات سنگین در عضله گونه های بررسی شده پایین تر از حد استاندارد می باشد.