سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سید علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:
طرحهای عمرانی پیشنیاز توسعه و زمینهساز صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه و همچنین یکی از المانهای اصلی اقتصاد تمام کشورهای جهان میباشد، در کشور ایران نیز در سالهای اخیر سهم پروژههای عمرانی از کل بودجه کشور از ۵/۱۷٪ تا بیش از ۲۸٪ افزایش داشته است، علی رقم بودجه نسبتا زیادی که صرف پروژههای عمرانی میگردد، تحقیقات نشان میدهد که ۲۴٪ تا ۴۶٪زمانهایی که صرف انجام این دست از پروژهها میگردد فاقد بهرهوری لازم میباشد به علت اهمیت بحرانی سودآوری پروژههای عمرانی، بهرهوری یکی از موضوعاتی است که بارها در صنعت ساخت کشور مورد بحث قرار گرفته است. به منظور بهبود بهرهوری نیروی کار پروژههای ساخت لازم است فاکتورهای اصلی موثر بر آن به همراه میزان درجه اهمیت آنها شناسایی گردد. در راستای دستیابی به این هدف، پس از انجام مرور ادبیات جامع و با نظر کارشناسان و خبرگان با تجربه در این حوزه تعداد۵۵ عامل استخراج شده و در ۵ گروه دسته بندی شدند. سپس پرسشنامهای جهت جمع آوری نظرات خبرگان در شرکتهای پیمانکار عمرانی شیراز در مورد میزان اهمیت هر یک از فاکتورها طراحی شد. محاسبه شاخص اهمیت نسبی(RII) جهت رتبه بندیانفرادی فاکتورهای اساسی و اولویت بندی نهایی اصلی ترین عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار در پروژههای عمرانی کشور تعیین گردید. نتایج این تحقیق میتواند راهنمایی برای پیمانکاران، مشاوران، کارفرمایان در جهت تمرکز، اقدام و کنترل مهم ترین عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار و در نهایت کاهش هزینه، کاهش زمان، افزایش کمیت، بهبود کیفیت را در پروژههای عمرانی فراهم آورد