سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا حاجی یخچالی – کارشناس ارشد مرکز کارآفرینی جهاد دانشگاهی

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و اولویت بندی مواد ومهارتهای اصلی بود که باید برای توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان در برنامه های آموزشی دانشگاه ها گنجانیده شود. نمونه تحقیق مشتمل بر ۳۰۰ دانشجو (۱۵۰ دختر، ۱۵۰ پسر) دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۱ بوده که حداقل ۷۰ واحد درسی را گذرانده بودند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای – نسبتی انتخاب شد. روش تحقیق میدانی بوده و با استفاده از پرسشنامه داده هایی از ده مهارت و مواد آموزشی اصلی برای کارآفرینی و کارآفرین شدن گردآوری، تحلیل و اولویت بندی شدند. در این تحقیق از چهار روش آماری،توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس ، انواع فراوانی و…) ضریب همبستگی پیرون، رگرسیون چندگانه با دو روش ورود (Enter) و گام به گام یا مرحله ای (Stepwise) و T-test برای تحلیل داده ها استفاده شد.
بر اساس نتایج این پژوهش مهمترین اولویت های اموزشی برای توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان که باید در برنامه های آموزشی دانشگاه گنجانده شوند عبارتند از :
۱- انجام پروژه های شغلی و کارآفرینی در طول تحصیل
۲- آشنایی با تدوین طرح شغل
۳- آشنایی با مشاغل مربوط به رشته تحصیلی
۴- توانایی کار با رایانه تا حد رفع نیازهای شغلی
۵- آشنایی با قوانین کسب و کار
۶- کارورزی
۷- نحوه تاسیس و ثبت شرکت
۸- آشنایی کامل با زبان خارجی (انگلیسی)
۹- خلاقیت
۱۰- کار گروهی
نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که تمام ده دوره آموزشی با کارآفرینی رابطه مثبت معنی داری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانهنشان می دهد که شش دوره آموزشی انجام پروژه های شغلی و کارآفرینی ، آشنایی با نحوه تدوین طرح شغلی، آشنایی کامل با زبان انگلیسی ، کارورزی و کار گروهی و توانایی کار با رایانه تا حد رفع نیازهای شغلی در معادله رگرسیون چندگانه مدل معنیداری برای پیش بینی کارآفرینی می باشند. نتایج تحلیل T-test نشان میدهد که از بین تمام متغیرهای تحقیق فقط در سه متغیر اشنایی تا قوانین کسب و کار، آشنایی با نحوه تاسیس و ثبت شرکت و خلاقیت و نوآوری در سطح p<0/0001 بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود دارد.