سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام ورناصری قندعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران ، گرایش سازه های دریایی ، دانش
سیدحمید موسوی – کارشناس ارش فیزیک دریا دانشگاه هرمزگان، رئیس گروه سواحل و بنادر در ساز
محمدجواد کتآبداری – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر
سهام الدین محمودی کردستانی – مدیریت مطالعات رسوب شرکت سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

رسوبگذاری یکی از معضلات بزرگ بشر در مدیریت منآبع آب می باشد که عدم توجه به آن بعضاً منجر به تغییر مسیر رودخانه ها، تغییر نقشه های جغرافیایی محل، پس زنی و گاهاً طغیان رودخانه ها می شود. پایش مستمر میزان انتقال رسوبات و شناسایی نواحی رسوبگذاری می تواند راهنمای مسئولین امر از خطرات فوق باشد بطوریکه با هزینه های بسیار اندکی می توان از وقوع و خسارات زیان آور آن جلوگیری کرد. در این تحقیق با استفاده از داده های سرعت و جهت جریان ، غلظت بار معلق، جهت و سرعت باد، پارامترهای جزر و مد و … تغییرات بستر و مصب رودخانه بهمنشیر با استفاده از مدل MT,HD از نرم افزار mike21مورد بررسی قرار گرفته است.