سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل رنجبر – کارشناس ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
محمد سعدی عسگری – گروه ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

کاربری و پوشش اراضی ثابت نبوده و غالبا در اثر فعالیتهای انسانی دستخوش تغییر وتحول میشوند. شناسایی و کشف این تغییرات میتواند به مدیران و برنامه‌ریزان کمک کند تا عوامل موثر در تغییر کاربری و پوشش اراضی را شناسایی کرده و برای کنترل آنها برنامه‌ریزی مفید و موثر نمایند. برای کشف و ارزیابی تغییرات، دادههای چند زمانه سنجش از دور به دلیل ارزانی و سرعت اخذ داده از آن و سیستم اطلاعات جغرافیایی به خاطر برخورداری از امکانات تحلیلی میتوانند نقش اساسی داشته باشند. به عنوان مثال برآورد میزان تخریب جنگل در طول چند سال متوالی را میتوان خیلی سریع با استفاده از تحلیل و پردازش دادههای چند زمانه سنجش از دور مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق برای طبقه‌بندی و مطالعه تغییرات زمانی جنگلهای منطقه ارسباران ازتصاویر TM و ETM ماهواره لندست به ترتیب مربوط به سالهای ١٣٦٦ و ١٣٨٠ با قدرت تفکیک مکانی ۲/۵ متر استفاده شده است.با روی‌هم‌گذاری نقشه‌های حاصل از طبقه‌بندی دو تصویر مربوط به تاریخهای ١٣٦٦ و ١٣٨٠ میزان و تغییرات جنگلها را مشخص نموده و سپس برای مدل کردن تخریب جنگلها در منطقه از مدل رگرسیون لوجستیک با پارامترهای مستقل ارتفاع، شیب، جهت جغرافیایی و فاصله از مراکز روستایی استفاده شد. مدل ارائه شده نشان میدهد که تخریب جنگلهای منطقه با پارامترهایاصله از مراکز روستایی، ارتفاع و جهت جغرافیایی ارتباط معنیدار دارد.