سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داوود قربانی پور – کارشناس ارشد آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
میرخلاق میرنیاء – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسن احمدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
مرتضی دهقانی – کارشناس ارشد آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

معادله جهانی فرسایش خاک (USLE) یکی از معادلات جهت برآورد فرسایش خاک می باشد. شاخص فرسایندگی باران (R) یکی از پارامترهای اصلی در این معادله می باشد و معروفترین روش جهت برآورد این شاخص روش ویشمایر است در این تحقیق ابتدا با استفاده از آمار باران سنج ثبات موجود در بابلسر با دوره آماری ۳۱ ساله (۱۹۹۸-۱۹۶۶) انرژی جنبشی هر باران و سرانجام R هر باران به دست آمد . ازجمع R باران های سال، R سالانه برای بابلسر محاسبه و با توجه به آمار باران سنجی سالانه ایستگاه تصحیح شده است. با توجه به مقادیر R هر باران، R روزانه، ماهانه و سالانه روابطی بین آنها و پارامترهای بارندگی به دست آمد. بدین ترتیب در مناطقی که بارندگی آنها همانند بارندگی بابلسر است با در نظر گرفتن مشخصات اقلیمی و توپوگرافی، برای تخمین R هر باران و یا R سالانه می توان از معادلات بدست آمده، استفاده کرد. از آنجایی که میزان شاخص فرسایندگی درمناطق پر باران بیش از ۱۰۰۰ (Mj.mm/ha/hr/yr) می باشد، نتایج نشانداد که میزان این شاخص در منطقه بابلسر ۱۲۴۵/۲ (Mj.mm/ha/hr/yr) می باشد.