سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا زاهدی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، گروه پ
محسن نجفی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، گروه پ
مرتضی ابراهیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، گروه پ
علی رنجی – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

عدم استفاده از افزودنی های مناسب موجب چسبندگی و افزایش ضریب اصطکاک بین لایه های فیلم های دمشی می گردد و سبب به هم چسبیدن و عدم حرکت لایه های فیلم ها روی هم می‌شود. این امر خود موجب عدم کارائی و استفاده مناسب از آنها می‌گردد. افزودنی‌های مولد لغزندگی سطح (Slip Agent) در کاهش ضریب اصطکاک و عوامل ضد چسبندگی سطح (Antiblocking Agent) در کاهش چسبندگی لایه‌های فیلم به یکدیگر موثر است. طی این پژوهش با استفاده از انواع عوامل فوق‌الذکر ضمن بررسی امکان رفع مشکل چسبندگی و ضریب اصطکاک بالای لایه های فیلم به موضوع اثرات متقابل بین این عوامل و نیز به دلیل تاثیر افزودنی های مذکور برخواص چاپ‌پذیری فیلمها، به اثرات این عوامل بر روی خواص چاپ پذیری پرداخته شده است. براین اساس مقدار بهینه عوامل مولد لغزندگی سطح و ضد چسبندگی سطح جهت رسیدن به ضریب اصطکاک، چسبندگی و چاپ پذیری مطلوب تعیین گردید.