سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهه محققی – کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، مرکز بیوشیمی، دانشکدة مهندسی شیمی و نفت،
منوچهر وثوقی – استاد دانشکدة مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالم زاده – استاد دانشکدة مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استخراج نا پیوستة اسید آمینة ضروری فنیل آلانین، از یک محلول آبی با غلظت مشخص توسط غشای مایع امولسیونی در این پروژه انجام شد. غشای مایع امولسیونی(ELM)با استفاده از مادة استخراج کنندة ،D2EHPA امولسیفایر ۸۰ ،SPAN رقیق کننده های پارافین و نفت سفید، محلول الکترولیت داخلیHCl آماده شد. تمام پارامترهای مؤثر مانند pHفاز خارجی، غلظت الکترولیت در فاز داخلی، غلظت مادة استخراج کننده و سورفکتانت در امولسیون، نسبت حجمی فاز آلی به فاز آبی داخلی ،(Roi) نسبت حجمی امولسیون به فاز خارجی(Rew)و زمان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار تاگوچی برای به دستآوردن شرایط بهینه، طراحی و بهینه سازی شدند. این پروژه اولین مطالعه در رابطه با غشای مایع امولسیونی است که بدین گستردگی تمام پارامترها را بررسی و بهینه سازی نموده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با تهیة یک امولسیون پایدار و با انجام استخراج در بهینه شرایط می توان به میزان بالایی از استخراج اسید آمینة فنیل آلانین در زمانی کوتاه رسید.