سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور حاجی حسینلو – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
هادی احدی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

عایت فاصله ایمنی خودرو ها در کاهش تصادفات ترافیکی یک عامل بسیار مهم محسوب می گردد .حداقل فاصله ایمنی به عوامل مختلف از قبیل عملکرد راننده , نوع سیستم ترمز , ضریب اصطکاک بین لاستیک ها و روسازی راه , سرعت وسیله نقلیه و … بستگی دارد . اولین هدف ا ین مقاله شناخت و تحلیل عوامل فوق در قالب مدل های تحلیل و محاسبه فاصله توقف و رسم نمودارهای مربوطه می باشد . در این بخش، از دو مدل « نیکروش و گیم » و « ساکی » برای محاسبه نیروی ترمز در هر تایر، از مدل حرکت معادل دوچرخ برای محاسبه نیروی ترمز وسیله نقلیه، و از روابطدینامیکی برای محاسبه زمان و مسافت توقف خودرو بهره گرفته شده است. مقایسه حداقل فاصله ایمنی محاسبه شده با روا بط ارائه شده در آیین نامه اروپا و آیین نامه ایران و آیین نامه انگلستان به عنوان دومین هدف این مقاله محسوب می شود . هدف سوم مقاله، ارائه و معرفی نرم افزار (Safety DistanceDelphi)برای محاسبه فاصله ایمنی توقف بر اساس ورود یهای مختلف م یباشد. این نرم افزار به کمک زبان برنامه نویسیطراحی و تدوین گردیده است و قابلیت اعمال فرضیات مختلف برای تایر جلو و عقب، محاسبه جزئیات جریان ترمز مانند مسافت و زمان توقف، تفکیک فاصله عک س العمل و فاصله توقف دینامیکی، شبیه سازی جریان توقف از ٣ ثانیه قبل از رؤیت خطر، و نهایتًا رسم نمودارهای مربوط به حا لت مورد نظر را دارا می باشد. هدف چهارم مقاله، ارائه فرمولی پیشنهادی برای سنجش میزان فاصله ایمنی برای دو حا لت ترمز عادی و ضد ق فل ( (ABS می باشد که چهار حالت جوی خشک، مرطوب، برف و یخبندان را پوشش دهد . در این تحقیق مشخص گردید که در صورت استفاده ازسیستمABSمیزان کاهش فاصله ترمزگیری در شرایط محیطی نامطلوب برای روسازی (یخ بسته , برفی ,مرطوب) فوق العاده چشم گیر بوده و در نتیجه استفاده از سیستم ABS در شرایط فوق جهت کاهش تصادفات پیشنهاد گردید . همچنین فرمولهای ساده پیشنهادی برای محا سبه حداقل فاصله ایمنی جهت استفاده رانندگان ارائه گردید.