سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حسین یزدانی طبائی زواره – گروه ساخت تولید مرکز تحقیقات راه آهن
کامران دهقانی – استادیار, دانشکده معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق تاثیر فرآیند های عملیات حرارتی دو مرحله ای آنیل و نرماله بر روی فولاد چرخ قطار که به روش ریخته گری گریز از مرکز تولید شده بررسی شد. خواص مکانیکی و ریزساختار نمونه های مختلف پس از اعمال سیکلهای عملیات حرارتی متعدد از نظر سرعت سرد شدن پس از آستنیته کردن مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه و با معیار قرار دادن خواص فولاد چرخ ریختگی مطابق فیشهای استاندارد بین المللی راه آهن UIC812-3 و استاندارد A583-81 ASTMجهت رسیدن به ساختار ریز پرلیتی، عملیات حرارتی بهینه انتخاب شد. بر اساس نتایج بدست آمده نمونه های تهیه شده از چرخ تولید شده به روش ریخته گری گریز از مرکز، دارای ساختار خشن ریختگی یعنی پرلیت درشت با فریت درمرز دانه ها بود. نتایج همچنین نشان می دهد که پس از اعمال عملیات حرارتی بهینه، ساختار پرلیتی ریز با فریت پراکنده حاصل شد. این ساختار، به لحاظ خواص مکانیکی و رفتار سایشی، مطلوب و مطابق استاندارد های موجود راه آهن می باشد. در سیکل عملیات حرارتی اعمال شده با افزایش سرعت سرد شدن از محیط هوا به محیط اسپری آب به خواص مکانیکی مطلوب تری رسیدیم