سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا یارمحمدی – مسئول آزمایشگاه کانه ارایی، مرکز تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه
هوشنگ رضایان – رئیس تحقیق و توسعه، امور کارخانه، طرح مس سونگون
صمد بنیسی – دانشیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پست

چکیده:

در کارخانه های فرآوری مواد معدنی، ارزیابی کارآیی کارخانه و واحدهای مختلف آن نیاز به برآورد دقیق پارامترهای متعدد در جریانهای مختلف کارخانه دارد؛ اما در اغلب کارخان هها مقادیر اندازه گیری شده از طریق نمونه برداری، در معرض خطاهای سیستماتیک قرار دارد. خطاهای سیستماتیک باعث میشوند تجزیه و تحلیلهایی که در اکثر پروژه ها برمبنای نتایج حاصل از نمونه برداری صورت م یگیرد، از مسیر واقعی خود منحرف شود و دست اندرکاران را در تصمیم گیری دچار اشتباه کند. در کارخانه نیمه صنعتی فرآوری مواد سرچشمه، برای تهیه نمونه های کلی از جریانهای
٢٥ و ٤٥ دقیقه ،١٠ ، مدار فلوتاسیون، پس از پایدار شدن سیستم، به مدت ٤٥ دقیقه چهار جزءنمونه در زمانهای ٠ تهیه و مخلوط می گردد. این استراتژی نمونه برداری، که سالیان متمادی از آن استفاده شده است، دارای مبنای علمی مستند نبوده و میزان خطای آن مشخص نیست. ازهمی نرو، تحقیقی با هدف ارزیابی دقت سیستم نمونه برداری کارخانه و پیشنهاد یک استراتژی جدید نمونه برداری انجام شد. در این تحقیق، تعداد ٨٥ نمونه عیاری در مدت زمان ٨ ساعت کار پایدار سیستم تهیه و مورد آنالیز مس قرار گرفت. بررسی آماری داد ههای حاصله مشخص کرد که در سطح اعتماد
٩٥ % سیستم نمونه برداری کارخانه دارای دقت کافی نیست؛ بطوریکه، خطای نسبی سنجش عیار باطله به ١٢ % میرسد. پردازش داد ههای مذکور به روش واریوگرام نیز نشان داد که مجموع خطای مرحله آماده سازی و آنالیز به مراتب بیشتر از خطای مرحله تهیه نمونه است. نسبت این دو خطا برای جریانهای خوراک، کنسانتره و باطله نهایی به ترتیب ؟؟؟؟، تعیین شد. همچنین از محاسبات واریوگرام مشخص گردید درصورتیکه جزءنمونههای ١١٠٢٠ و ١٠٠ گرمی از جریانهای خوراک، کنسانتره و باطله نهایی با فواصل زمانی ۷/۵ دقیقه برای تهیه نمونه ترکیبیساعتی این سه جریان مخلوط شوند، خطای نسبی برآورد عیار مس این سه جریان به ترتیب ۱/۳، ۰/۷ و ۹/۷ درصد خواهد بود