سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما احمدی حکمتی کار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
محسن بیدکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق، مرکز هوایی شاهد اصفهان
امیر صادقیان دهکردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق، مرکز هوایی شاهد اصفهان

چکیده:

در این مقاله به تخمین ضرایب و مشتقات پایداری در رژیم های مختلف پروازی در زوایای حمله کم تا بحرانی به روش حداکثر شباهت پرداخته می شود. به این منظور ابتدا به شبیه سازی دینامیک سیستم در فرم خطی می پردازیم. سپس در بحث تخمین پارامترها ابتدا در قسمت اول که مربوط به زوایای حمله کم است ۱۲ ضریب تخمین زده می شود که ترکیبی از ۲۷ ضریب خطی شناخته شده است. در قسمت دوم که مربوط به زوایای حمله بالا است. به دلیل عدم همگرایی، ضرائب بیشتری در نظر گرفته شد که به روش حداکثر شباهت ۲۰ ضریب تخمین زده می شود که ترکیبی از ۲۷ ضریب خطی شناخته شده است. هدف از این بررسی مقایسه دقت تخمین در سیستم های خطی با توجه به تعداد ضرائب در نظر گرفته شده و نوع مانور مربوطه است به این منظور در حالت بدون نویز اندازه گیری و با یک ورودی کنترل سیستم ها تحریک شد و در نهایت ضرائب کنترلی و مشتقات پایداری بعد از ۲۵ مرحله اجرای برنامه MLE حاصل شد و با یکدیگر مقایسه گردید. هدف دوم بررسی اثر درصد نویز اندازه گیری در دقت تخمین به روش حداکثر شباهت و تعداد مراحل همگرایی است که برای این منظور ۳ دسته نویز با درصد ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ اعمال شد و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. این نکته قابل ذکر است که از فیلتر کالمن به عنوان تخمینگر حالت و از روش حداکثر شباهت به عنوان تخمینگر پارامتر استفاده می شود.