سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
سعیده سیادت – کارشناس ارشد مدیریت MBA
علیرضا پیر علی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
عبدالحکیم فروتن – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:
به اعتقاد بسیاری ازصاحبنظران و جامعه شناسان اولین پیش نیازداشتن یک اجتماع سالم برقراری امنیت پایداردرجامعه است زیرابرخورداری ازچنین امنیتی علاوه برانکه بسترساز شرایط لازم برای رشد ارتقا اقتصادی منطقه است فراهم ساززمینه های مطلوب جهت رشد اجتماعی و فرهنگی آن نیز می باشد درپژوهش حاضر تحت عنوان بررسی راهکارهای توسعه امنیت پایدار درتنگه هرمز پژوهشگرکوشیده است تا با استفاده ازروش تحلیلی توصیفی و مطالعات کتابخانه ای چالشها و تهدیدات پیش روی برقراری و توسعه امنیت پایدار دراین منطقه را موردمطالعه قرارداده و بدین گونه پس ازشناسایی نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید موجوددراین منطقه اطلاعات حاصله را تجزیه و تحلیل نموده و بدین ترتیب بهترین راهکارها جهت توسعه امنیت پایدار دراین تنگه استراتژیک را ارایه و پیشنهاد نماید