سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدری رحیمی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
عمید مرندی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ، پژوهشکده صنایع رنگ ایران ، گروه پژوهشی

چکیده:

ایران ازجمله کشورهائی است که می تواند با طراحی مناسب و برنامه ریزی صحیح و علمی به پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی نائل آید.
وجود ذخائر معدنی، منابع طبیعی فراوان، منابع ارزی و منابع انرژی ازهمه مهمتر جمعیت زیاد جوان متقاضی ورود به آموزش عالی ازجمله ویژگیهائیست که به تحقق این امرکمک می کند؛ اگرچه به نظر برخی صاحبنظران جوانی جمعیت می تواند یک چالش و تهدید درامر توسعه باشد؛ اما درعین حال برخی اظهار می دارند که جهت تشکیل و ارتقاء سرمایۀ انسانی چنانچه جهت گیریها و سیاستهای کلی توسعه بصورت هماهنگ تنظیم گردد؛ وجود جمعیت جوان یک فرصت وموهبت تاریخی است.
نائل آمدن به مقوله فوق زمانی مقدوراست که تغییرکلی درساختار فکری جامعه پدید آید به نحوی که تفکر سازمان یافته علمی برجامعه حاکم شود.
یکی ازموانع عمده دراین مسیرفقدان همهنگی بین اهداف تعیین شده درآموزش عالی با اهداف سایر سازمانها و ارگانهاست؛ سازمانهای دولتی درتعامل با آموزش عالی باید به یک وحدت نسبی نائل آیند تا توسعه پایدار همه جانبه عملی شود.
نتایج مهم واصلی بوجودآمدن توس عه پایدار . افزایش قدرت اقتصادی، حضور دربازارهای بین المللی، بهبود شرایط زیست و رفاهی مردم، اشتغال زائی رفع فقر و تنگدستی و ایجاد عدالت اجتماعی است.