سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهرداد مدهوشی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی دانشگاه مازندرا
علی اکبر آقاجانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محمود دهقانی زاده – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مسئول امور پرسنلی وزارت کشور.

چکیده:

در راستای توجه و اهمیت دادن به موضوع کارآفرینی بصورت عام و کارآفرینی سازمانی بصورت خاص، هدف از اجرای مقاله حاضر، شناسایی متغیرها و تبیین مدل بومی عوامل داخلی موثر بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در سطح وزارت کشور بوده است. بر اساس این ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی، بمنظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از ابزار پرسشنامه، با ضریب پایانی ۸۷% استفاده شد. در این تحقیق جامعه آماری ۵۳۲ نفر و نمونه آماری ۲۱۳ نفر بوده، و آزمونهای آماری مورد استفاده، رگرسیون و همبستگی و تحلیل مسیر بوده اند که بوسیله نرم افزارهای SPSS و Lisrel اجرا و مقایسه شده اند. نتیجه تحقیق نشان داده است که از متغیرهای مرتبط با فرآیند کارآفرینی سازمانی یعنی متغیرهای موانع داخلی، هر کدام با شدت و ضعف خاص خود، هم بصورت مستقیم، و هم بصورت غیر مستقیم و تعاملی، بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در سطح وزارت کشور تاثیر گذار بوده اند. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.