سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود دودانگه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله تلاشمیشود تا با رویکردی تحلیلی نقش و جایگا ه لجستیک در چرخهعمر سازمانها، سیستمها و محصولا ت مورد توجه قرار گیرد. این بررسی از آ ن جهت اهمیت دارد که علیرغم پیشرفت و توسعه روز افزو ن مفاهیم و تکنیکها ی لجستیک ی در کشورهای پیشرفته و تأثیر آ ن در اثربخشی و کارائی سازمانها ی مختلف هنوز اهمیت و جایگاه لجستیک در سیستمها و سازمانها تولید ی و خدماتی کشور بدرستی تبیین نشده و به علت همین مشکل هزینه ها ی متنابهی به مرد م تحمیل میشود.