سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا مشکاتی – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای

چکیده:

حوادث ناشی ازکار،حوادثی است که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. حوادث شغلی از ابعادانسانی،اجتماعی واقتصادی حائزاهمیت است . ابعاداقتصادی حادثه شامل هزینه های مستقیم (وقفه درکار،انتقال مصدوم به مرکزدرمانی،هزینه غرامتها…) وغیرمستقیم (وقفه درکارسایرین،هزینه ناشی ازافت کمی وکیفی محصول،آموزش وآماده سازی فردجدید،..) می باشد.درمقابل هرحادثه ثبت شده، ٣٠ حادثه کوچک (منجربه گرفتن خدمات سرپائی ) و ٣٠٠ خطا (منجربه اتلاف وقت،کاهش ساعات کار) رخ میدهد