سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر قنبری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین
حمیدرضا دری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین

چکیده:

به منظور تعیین روابط بین عملکرد و صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی مؤثر بر آن و بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات بر عملکرد دانه، ۱۱ لاین لوبیا قرمز به همراه رقم شاهد گلی در سال ۱۳۸۳ در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت بررسی مقدماتی عملکرد بدون تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته بیشترین همبستگی و معنی‌دار (**۰/۸۹۲=r) را با عملکرد دانه داشت و پس از آن مرحله R5 (تعداد روز از کاشت تا آغاز گل‌دهی؛ **۰/۸۹۲=r) قرار داشت. در بررسی مراحل فنولوژیکی، مراحل V4 (روز تا ظهور سه برگچه سوم) و R9 (روز تا رسیدن) با عملکرد رابطه منفی و مراحل R6 (روز تا گل‌دهی)، R7 (روز تا تشکیل غلاف) و R8 (روز تا پر شدن غلاف) با عملکرد رابطه مثبت نشان دادند. در بررسی اجزاء عملکرد، تعداد غلاف در بوته با عملکرد رابطه مثبت و تعداد دانه در غلاف با آن همبستگی منفی نشان داد. وزن صد دانه بیشترین همبستگی منفی (*۰/۶۷۱-=r) را با عملکرد دانه داشت. نتایج تجزیه علیت نشان داد که تعداد روز تا گل‌دهی (R6) و ارتفاع بوته به ترتیب بیشترین اثر مستقیم و مثبت و وزن صد دانه بیشترین اثر مستقیم و منفی را بر عملکرد دانه دارند. بنابر نتایج حاصل، برای داشتن ارقامی با عملکرد بالا باید در گزینش لاین‌هایی که ارتفاع بوته و دوره رشد رویشی بیشتر و وزن دانه کمتری دارند، اقدام نمود.