سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۴۲

نویسنده(ها):

منیژه قره چه – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی
ابوالفضل ابوالفضلی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته اگر نتوانند تواناییها و استعدادهای ذاتی و طبیعی خود را شناسایی کنند ، همواره بصورت کشوری وابسته و متکی به کشورهای صنعتی باقی خواهند ماند. بنابراین ایجاد و حفظ مزیت رقابتی بعنوان یک عنصر کلیدی ، جهت موفقیت در عرصه های ملی و بین المللی اجتناب ناپذیر است. و لازمه این مهم نیز شناسایی توانمنودی ها و ظرفیت های رقابت پذیر در صنایع مختلف و اقتصاد ملی می باشد.
مبانی تئوریک تحقیق حاضر ب راساس دو نگرش موجود به منشا مزیت رقابتی یعنی تئوری مبتنی بر منابع شرکت و تئوری سازمان صنعتی تدوین شده است. و از این دو نوع نگرش تکیه اصلی پژوهش ، بر روی تئوری مبتنی بر منابع است. و با توجه به این مکتب دو نوع رویکرد در شناسایی عوامل داخلی استراتژیک بررسی شده است: ۱- رویکرد وظیفه ای ۲- رویکرد زنجیره ارزش. از دو رویکرد اخیر، در پژوهش حاضر از رویکرد وظیفه ای استفاده شده است و در این رویکرد نیز از تجزیه و تحلیل نسبتها استفاده شده است. این پژوهش به دنبال دستیابی به اهدافی نظیر ، تعیین تاثیر عواملی چون توانایی مدیریت، فروش و بازاریابی ، مالی وحسابداری و تولید و عملیات برای کسب مزیت رقابتی در شرکت ایران خودرو است.