سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کرم کامیار –

چکیده:

در این پایان نامه ابتدا به بررسی مدل های گوناگون ترانسفورماتورهای قدرت پرداخته، در فصل دوم انواع خطاهای ترانسفورماتورهای قدرت که شامل خطاهای داخلی، خطاهای خا رجی و خطاهای غیرالکتریکی است ت وضیح داده می شود . درفصل سوم روش های تشخیص عیب در ترانسفورماتورها را با استفاده از آزمایش های روتین، آزمایش های روغن وآزمایش آنالیزگازها را توضیح داده می شود . در فصل چهارم به جمع آوری اطلاعات آماری در رابطه با عیوب ترانسفورماتو رهای قدرت در شرکت برق منطقه ای تهران پرداخته، ضمن دسته بندی عیوب فوق آنرا با عیوب دسته بندی شده ترانسفورماتورهای قدرت در کشور افریقای جنوبی و آمار جهانی ارائه توسط سیکره مقایسه کرده سپس آماری از عیوب ترانسفورماتورهای قدرت در سطح توزیع از چندین کارگاه تعمیر ات ترا نس جمع آوری کرده، و ضمن دسته بندی عیوب فوق را با عیوب ترانسفورماتورهای شبکه انتقال و فوق توزیع مقایسه کرده ایم . در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل حوادث ترانسفورماتورها در شبکه برق منـطقه ای تـهران از قبیـل حـادثـه مـورخه ٧٢/٦/١ در پست ری شمالی، حادثه در ترانسفورماتورهای تیپ AEG TRO در قسمت شیلد محافظ هسته ) ) Core Screen ، حادثه مورخه ٧٨/٨/٢٣ در پست معنوی و چند حادثه دیگر پرادخته شده است . در فصل ششم راه کارهای علمی و عملی در رابطه با کاهش حوادث روی ترانسفورماتورهای قدرت در شبکه برق منطقه ای تهران
و برق های منطقه ای در ایران پیشنهاد می شود . در فصل هفتم ضمن نتیجه گیری پیشنهادات خود شامل :
– پیشنهادهای کاری برای برق منطقه ای تهران .
– پیشنهادهایی برای ادامه کار .
عنوان شده است .