سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر وزیری – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
علی رضایی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این پژوهش به بررسی مفهوم جهانی شدن و تحلیل ارتباط آن با حمل و نقل می پردازد. همانطور که در مرور منابع مشاهده می شود، جهانی شدن عبارت است از رشد اقتصادی، بین المللی شدن بازار فروش، تغییر مقدار و محل تولید و مصرف کالا و ایجاد تکنولوژی های جدید. بین جهانی شدن و حمل و نقل وابستگی دو طرفه وجود دارد. از یک سو در مسیر جهانی شدن با افزایش و تکامل عرضه و تقاضا نظیر تغییر مبدا و مقصد، ایجاد تکنولوژی های جدید، حمل و نقل دچار دگرگونی می گردد و اتخاذ سیاست های جهانی شدن بر حمل و نقل تاثیرمی گذارد. از سوی دیگر سیستم حمل و نقل نیز بر روند جهانی شدن و سرعت آن، از طریق کاهش زمان و هزینه سفر، افزایش راحتی و ایمنی سفر و همچنین امکان دسترسی به بازارهای جدید موثر می باشد. بنابراین با بررسی خصوصیات این دو و مطالعه، بر روی این خصوصیات، می توان ارتباط تجربی بین آنها را تحلیل نمود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی متمرکز، خصوصیات حمل ونقل و جهانی شدن در سطح ملی برای کشورهای جهان مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا سپس تحلیل های آماری چند متغیره ارتباط را مشخص ساخت. مدلسازی و تحلیل های سری زمانی ادامه این تحلیل ها بود که روابط ممکن تجربی را بررسی کرده است. در انتهای بررسی و تحلیل حساسیت، روابط و مدلهای ساخته شده برای سیاست گذاری های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.