سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید ضیائی –
حبیب رجبی مشهدی –
امید علیزاده موسوی –

چکیده:

نگاهی گذرا به شاخص ها ی توسعه اقتصاد ی کشورها ی مختلف نشان می دهد که وابستگ ی معنی دار ومستقیمی بین ا ین شاخص ها و درجه صنعتی شدن و مصرف انرژ ی وجود دارد . صنعت برق و انرژ ی الکتریکی, به عنوان یک صنعت پا یه ای از جا یگاه ویژه ای در فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی برخوردار است . در این مقاله بررسی آمار ی و تحلیل رابطه بین فرآ یند ها ی مصرف انرژ ی الکتریکی و رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار میگیرد. در این راستا سری های زمانی درآمد ناخالص ملی و مصرف برق کشور در طول چند دهه گذشته از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرند. علاوه بر این سرانه درآمد ناخالص ملی و سرانه مصرف انرژی الکتریکی استانها محاسبه شده و بر این اساس استانهای کشور به گروههای مختلف از نظر توسعه اقتصادی تقسیم بن دی می شوند. نتایج مطالعه نشان میدهد که به طور نسبی استانهایی که دارای مصرف برق صنعتی بیشتری میباشند از نظر شاخصهای اقتصادی نیز در رتبه بالاتری قرار می گیرند.