سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس علیپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و من ابع طبیعی استان مازندران
سلیمه باقریان – کارشناس جغرافیای انسانی و دبیر دبیرستانهای قائمشهر
غلامرضا احمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

بیش از چهار دهه است که سازمان فضایی منابع طبیعی شمال کشور بواسطه ملی کردن جنگلها و مراتع دستخوش تغییرات اساسی گشته و بر روند تخریب آن روز به روز افزوده می گردد، تلاشهای حاکمیتی برای مهار بحران تخریب و با زساخت فضا تاکنون نتوانسته که به توفیقات چندانی دست یابد .. این تحقیق ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بهرهب رداران ساکن ( دائم و موقت ) در قلمروهای متفاوت انسانی حوزه آبخیز » واز « را بعنوان نمونه ای از حوزه های مشابه در شمال ایران به منظور شناخت میزان وابستگی آنها به منابع طبیعی حوزه مورد مطالعه وتاثیر آن بر روی شکل گیری رفتارهای فضایی در قالب بهره برداری از منابع مذکور مورد بررسی قرار داده است . جامعه آماری این تحقیق ۵۷۲ خانوار ساکن در قلمرو جلگه ای، ۱۳۳ خانوار ساکن در قلمرو جنگلی ( میانکوهی ) و ۵۰۹ خانوار مستقر در قلمرو مرتعی ( کوهستانی ) حوزه بوده که به ترتیب ۳۵ ، ۳۰ و ۳۰ سرپرست خانوار از هر قلمرو بعنوان نمونه های تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و ازطریق پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده ازروشهای آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است . نتایج آزمون مقایسه ای T – Test در قلمرو شناختی نشان می دهد ساکنین موقت حوزه دارای پیوندهای عمیق تری با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری و روستایی که در آن زندگی می نمایند داشته و میزان وابستگی ساکنین دائم به منابع طبیعی حوزه تحقیق به مراتب بیشتر از ساکنین موقت می باشد . این مسئله نشا ن میدهد که ساکنین دائم حوزه تعاملات متنوعتری را با منابع جنگلی حاشیه روستاها دارند