روش اقدام پلهاي

در روش پله اي قدرت و اختیارات از مرکز کشور به استان ها و از مراکز استان ها به مناطق و شهرستان ها و از مناطق و شهرستانها به مدارس و معلمان به تدریج تفویض میشود. راهبرد پیشنهادي این است که نظام برنامهریزي به صورت بخشی توسعه یابد، نه جامع. در این روش از مناطق و محلههایی که امکانات و استعدادهاي بالفعل دارند برنامه آغاز میشود و گام به گام گسترش پیدا میکند. در این الگوي غیر متمرکز نو کردن و به روز کردن دانش نظري و شیوه- هاي عملی به طور مستمر ادامه پیدا میکند تا در مناطق و نواحی دیگر نیز آمادگی براي پذیرش مسئولیت و گرفتن اختیارات ایجاد شود.

جمع بندي

تمرکز زدایی به عنوان یک گرایش جهانی گفتمان غالب سیاسی کشورها در دو دهه اخیر بوده و توزیع قدرت در خصوص نظام آموزشی بخش مهمی از استراتژي جوامع تلقی گردیده است. امروزه ، ضرورت هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی، تمرکز زدایی را محور اصلاحات آموزشی قرار داده است. در ایران نیز سیاست هاي کلان بازنمایی شده ، در اسناد ملی نشانگر استراتژي تمرکززدایانه دولت در بخش آموزش و پرورش است (براي مثال، سند ملی توسعه آموزش و پرورش،۱۳۸۳،ص.(۱۹ اما هر گونه اقدام در این زمینه، نیازمند مطالعه دقیق الزامات وبرنامه ریزي براي ایجاد تناسب و تطابق با سایر مؤلفه هاي نظام آموزشی و نظام اجتماعی است.