سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد محمدی – شرکت قطعات توربین شهریار ( واحد تحقیقات)
مهدی قنبری – شرکت قطعات توربین شهریار ( واحد تحقیقات)
الهه بنی مصطفی – شرکت قطعات توربین شهریار ( واحد تحقیقات)
داود قاسمی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد ایران

چکیده:

همه پره های متحرک ردیف اول واحدهای گازی میتسوبیشـی مدل MHI 701D نیروگاه قم پس از اولین تعمیـرات اساسـی، غیر قابل بازسازی و استفاده مجـدد تشـخیص داده شـدند . در این مقاله سعی شده است با استفاده از اطلاعـ ات جمـع آوری شده درباره شرایط بهره برداری نیروگاه قم و با استناد به نتـایج بازرسی های چشمی، آزمایش های رادیـوگرافی، بررسـی هـای متالوگرافی و آزمایش های تنش – گسیختگی و نیـز بـا مقایسـه شرایط بهره برداری نیروگاه قم با نیروگاه کازرون، علل تخریب زودرس پــره هــای متحــرک ردیــ ف اول واحــدهای گــازی میتسوبیشی مدل MHI 701D نیروگاه قم تعیین و با توجـه بـه عوامــل ایجــاد کننــده ایــن تخریــب هــا، پیشــنهادهایی بــرای جلوگیری از تکرار مجدد آنها ارائه گردد .