سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهنام فر – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
یوسف ستارزاده قدیم – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محمدرضا قیطانچی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه تسوج نسبت به مناطق همجوار خود فعالیت لرزه خیزی نسبتا بالایی دارد و مهمترین هدف پژوهش نیز پی بردن به سرچشمه این فعالیت متمایز و ارزیابی میزان خطرات زلزله و حوادث ناشی از آن در آینده ساختار زمین شناسی منطقه و زلزله است. در این پژوهش بعد از انجاممطالعات مقماتی نمودارهای پارامترهای اصلی و بزرگی زلزله، نقشه گسلی و نقشه سایرموتکتونیکی منطقه تسوج تهیه و آنالیز شده است. همچنین بعد از تعیین جهت استرس وارد بر منطقه به کمک یک محاسبه گر اینترنتی، گسلهای موجود در منطقه و نوع فعالیت آنها تحلیل شده و توان لرزه زایی گسلهای فعال منطقه با سه روش محاسبه شده است. از این پژوهش نتایج مهم و کاربردی و پیشنهاداتی برای مطالعات ایند ه به دست آمده است که یکی از مهمترین نتایج به دست آمده، ثبت فعالیت لرزه ای در برحی مناطق آبرفتی است که نشانگر احتمال زیاد وجود گسل در این مناطق است.