سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامبیز طالبی – دانشگاه تهران استاد دانشکده کارآفرینی
مونا سنگ تراشها – دانشجوی کارشناسی ارشد تهران

چکیده:

موفقیت در نواوری یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها و همچنین سیاست های بازاریابی می باشد مطالعات نشان میدهد که نمی توان عوامل کلی و کاربردی برای همه صنایع ارایه دهد و به نظر می رسد که هنوز مدلی برای تجاری سازی نوآوری درصنایع IT وجود ندارد هدف این تحقیق بررسی و تحلیل مدل الماس نوآوری در روند تجاری سازی نوآوری محصول IT مطالعه موردی شبکه های کامپیوتری می باشد فرضیات این تحقیق براساس عوامل مطرح درمدل الماس نوآوری دکتر کوپر شکل گرفته است جامعه اماری این پژوهش متخصصان آگاه به محصولات شبکه های کامپیوتری در شرکتهای فعال در صنعت IT می باشد نمونه آماری متشکل از ۳۳ فرد متخصص در دسترس و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بودهکه پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفت فرضیات این تحقیق با روش آماری ضریب همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار آماریSPSS مورد بررسی قرارگرفت.