سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار منتظریان – شرکت آپادانا سرام،
پیام شهسواری – دانشگاه علم و صنعت ایران
نیروانا موسوی – شرکت آپادانا سرام،
هاجر مافی – شرکت آپادانا سرام،

چکیده:

در پژوهش حاضر، مقاومت کاشی های پرسلانی بدون لعاب، در برابر سا یش عمیق بررسی شده است . به منظورتعیین ارتباط بین مقاومت سا یشی و مشخصات فنی کاشی ها ی تجاری موجود در بازار، آنالیزها ی شیمیایی،فیزیکی و ر یزساختاری بر روی کاشی ها ی مذکور صورت گرفت .خواص نمونه ها، از طریق اندازه گیری میکروسختی و یکرزVHN) پراش پرتوا یکس XRD) تخلخل سنجی جیوه MIP) و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) تعیین گرد ید. نتایج آنا لیز XRD نشان داد که مقاومت به سا یش نمونه هایی که فاز شیشه بیشتری داشتند نسبت به ن مونه هایی که فاز شیشه کمتری یا فلد سپار سدیم ذوب نشده بیشتری داشتند، افزایش یافته بود. به نظر می رسد که فاز ش یشه، تنش های پسماند حین پخت را آزاد کرده و پیوستگی فصل مشترک را بین ذرات کوارتز و زمینه شیشه ای تقویت می نماید و در نتیجه کنده شدن مواد را در حین سایش عمیق کاهش می دهد.