سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شهرام جدید – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
میثم مشایخ – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
علی زنگنه – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
بهداد کیانی – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله نتایج انجام ممیزی تفصـیلی انـرژی الکتریکـی و حرارتی در کارخانه نئوپـان گنبـد در اسـتان گلسـتان بررسـی می شود . با توجه به نتایج اجـرای ممیـزی انـرژی در کارخانـه نئوپان گنبد، راهکارهای موثری در جهت بهینه سازی مصـرف انرژی حرارتی و الکتریکی برای این مجموعه از صـنایع ارائـه می گردد . نتایج مورد بررسی به صورت اجمالی شـامل کـاهش مصرف سوخت در بویلرها، غبارسوز و خشک کـن ، بهینـه سـازی انــرژی الکتریکــی در ترانســفورماتورها و الکتروموتورهــا، صرفه جویی در بخش تولیـد و انتقـال هـوای فشـرده بعنـوان مصرف کننده انرژی الکتریکی، مـدیریت بـار و اثـرات آن در بهینه سازی مصرف انرژی، چگونگی بهره برداری بهینه از واحد نیروگاهی و کاهش مصرف انـرژی بـا اعمـال طراحـی بهینـه سیستم روشنایی داخلی می باشد .