سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا حسین پور پویان – دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی سلیمانی شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
خدر فرج کرده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تهیه وتدوین سیاستهای رشد و توسعه شهری و برنامه ری زی برای آینده شهرها نیاز به شناخت و آگاهی واقع بینانه از نیازها، ضرورتها، امکانات بالقوه و بالفعل و بالاخره آگاهی از تنگناها و مشکلات پیش روی شهرها دارد. تا با شناخت جامع از وضع موجود به تدوین سیاستها و برنامه ریزی برای شهرها در راستای توسعه پایدار شهری، پ رداخت. این امر زمانی تحقق پیدا می کند که با شناخت علمی و بنیادی از ساختار، کارکرد و عملکرد نظامهای شهری همراه باشد. از سوی دیگر برای برنامه ریزی، مدیریت و توسعه شهرها در آینده باید رابطه شهر با نظامهای زیستی اطراف از جمله روستاها و نوع این رابطه مشخص شود که این امر در بسترآمایش سرزمین امکان پذیر می باشد. در این مقاله سعی می شود که تصویری از برنامه ریزی با نگرش آمایش در ابعاد ملی، شهری و روستایی ارائه شود و با بررسی قابلیتهای شهرها برای پیشبرد توسعه روستایی و همچنین پتانسیل های روستاها برای کمک به حل مع ضلاتی که شهر ها با آن دست به گریبان هستند، به ارائه یک ارتباط بهینه و پایدار بین شهر و روستا در بستر آمایش سرزمین، پرداخته شود.