سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هدیه صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
برومند صلاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
فرامرز خوش اخلاق – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فریبا اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

چکیده:

اگاهی از سطوح پوشش برف به عنوان یک منبع حیاتی در مطالعات هیدرولوژی امری ضروری میب اشد در فصول سرد سال بارش برف به عنوان مهمترین عنصر اقلیمی شناخته می شود اب ذوب معادل ناشی از پوشش برفی می تواند با اعمال عکس العملهای متقابل و مرتبط به هم در یک حوزه ابریز سایر پارامترهای هیدرولوژیکی نظیر : جریان ابهای سطحی نحوه تغذیه سفره های اب زیرسطحی وقوع سیل و پوشش گیاهی را متاثر می سازد. لذا لازم است که بارش های برف شهرستان کرمانشاه طی دوره اماری ۲۰ ساله ۱۹۸۷ -۲۰۰۷ مورد مطالعه قرار گیرد به منظور بررسی و تحلیل تغییرات بارش برف د رمنطقه مورد مطالعه امار روزانه دما و بارش ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. بررسی ها نشان داد که بارش برف در ایستگاه مورد مطالعه و در طول دوره اماری مشترک دارای نوشان و روند کاهشی بوده است.