سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اسکندری نوده – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
لیلا صیاد بیدهندی –
حسین کلانتری خلیل اباد –
محمد میره –

چکیده:

کاربریهای شهری در شهر تهران به لحاظ نظری تا حد زیادی توجیه کننده مقدار و شکل زائدات جامد شهر است . با توجه به مطالعات صورت گرفته در این تحقیق سعی بر این است که همبستگی کاربری های شهری با زباله تولیدی مشخص شود. نتایج بررسی های آماری همبستگی بالایی بین کاربر یها و زباله تولیدی نمایان ساخت، بطوریکه با فرض کردن کاربریها به عنوان متغیر مستقل و زباله تولیدی هر کاربری به عنوان متغیر وابسته، همبستگی آنها را به روش های رگرسیون Stepwise و Inter مورد بررسی قرار داده، به نتایج معناداری دست یافته شد . در تحلیل مکانی – فضایی از موضوع نیز وابستگی های مکانی – فضایی مقدار و شکل زائدات در مناطق مختلف با بهر هگیری از آمار کل زائدات عمده شهر تهران به اثبات رسید و در نهایت نتیجه بدست آمده توجیه کننده این امر بود که کاربری های شهری تهران، زباله تولیدی آن را به لحاظ مقدار و شکل زباله توجیه می نماید . در این راستا نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه گردید