سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد لطیفیان – استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد – رشته مدیری

چکیده:

هدف این مقاله تحقیقاتی تعیین و تحلیل میزان اثر بخشی شرکتهای تبلیغاتی مشهد در بخش ارائه تبلیغات می باشد فرضیه تحقیق عبارت است از ؛ شرکتهای تبلیغاتی در ارایه تبلیغات برای مشتریان خود اثر بخش بوده اند روش تحقیق توصیفی مبتنی بر نوع پیمایشی است . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات ثانویه از منابع کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرشسنامه محقق ساخته استفاده شده است . روایی و پایایی پرشسنامه مورد تایید قرار گرفته است جامع آماری این تحقیق شامل ۱۹۳ مشتری شرکتهای تبلیغاتی شهر مشهد می باشد که با استفاده از فرمول کاکران حجم نمونه معادل ۳۸ مشتری برآورد گردیده است .