سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی غمگسار – کارشناس ارشد مکانیک سنگ آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
مهدی باقری – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
محمدرضا نظرنژاد – کارشناس ارشد خاک و پی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترهایی که در تحلیل شیبهای ناپایدار مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد، تاثیر عواملی چون خواص رفتاری و مکانیکی خاک و سنگ عوامل تکتونیکی، اثرات آبهای سطحی و زیرزمینی و نقش عناصر اقلیمی در منطقه می باشد. هریک از عوامل فوق می تواند نقش موثری در ناپایداری شیب های طبیعی داشته باشد و هر کدام می تواند در شرایط خاصی باعث ایجاد لغزش توده مذبور گردد. با توجه به اینکه منطقه امامزاده علی جاده هراز از نقاط ناپایدار این جاده محسوب می گردد در این تحقیق سعی شده با تعیین نوع مکانیزم ناپایداری و مقایسه تحلیل پایداری و مقایسه تحلیل پایداری به روشهای نموداری های استاندارد و روشهای تحلیلی متداول، روشهای پیشگیرانه و یا اصلاحی در منطقه مذکور پیشنهاد گردد. در این منطقه نوع مکانیزم خرابی که در گذذشته صورت گرفته شکست قاشقی بوده و با توجه به برداشتهای جدیدی که از شیبهای بالادست در این منطقه صورت گرفته ترکهایی به موازات امتداد شیب در این منطقه دیده می شود که در اثر جذب آب باران در میان این شکافها ناپایداری این شیبها تشدید خواهد شد، نوع خاکهای این منطقه فاقد چسبندگی کافی بوده و می بایست بعد از نمونه برداری و تعیین ضرایب مقاومتی تحلیل پایداری نهایی بر روی این شیب مورد بررسی قرار گیرد.