سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی باقر رستم نژادی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان، مرکز تحقیقات الکتروسرا
مهدی صفا – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان،
علی قاسمی – مرکز تحقیقات الکتروسرام دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، اصفهان ، شاهین شهر

چکیده:

در این تحقیق به بررسی و تحلیل گذار فاز عایق – فلز، پارامغناطیس – فرومغناطیس و مغناطومقاومت بین دانه ای منگنایت Sr 0 . 3 − x Ba x MnO 3 به ازاء x = 0 ,0.2 پرداخته شده است . برای ساخت نمونه های با دمای گذار نزدیک به دمای اتاق از روش سل – ژل استفاده شده است . مشاهده شد که به ازاء x گذار فازعایق – فلز در دمای اتاق رخ می دهد و به ازاء m=2 دمای گذار به ۲۱۲K کاهش می یابد . همچنین مشاهده شد که گذار فاز پارامغناطیس – فرومغناطیس هر دو نمونه دردمای بالاتر از دمای اتاق رخ می دهد . اندازه گیری نشان می دهد که مغناطومقاومت از نوع بین دانه ای است و مقدار آن با کاهش دما افزایش می یابد . همچنین مقدار مغناطومقاومت بر حسب میدان مغناطیسی ًتقریبا به صورت خطی افزایش می یابد ومقدار آن در نمونه حاوی باریم بیشتر است .