سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصور شاه ولی – دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
زهرا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
شهین رستمی –
حمیده قیصری –

چکیده:

تغییرات در محیط های درون و برون سازمانی از مهم ترین ویژگی های عصر معاصر می باشد لذا مدیران با این چالش رو به رو هستند که چگونه با آنها مواجهه شوند تا آسیب پذیری سازمان را کاهش دهند زیرا سازمان هایی که سبک ثابت مدیریتی را انتخاب کرده و تلاش نمی کنند تا متناسب با تغییرات محیط پیش روند، موفق نخواهند بود. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پیچیده بودن و وقوع تغییرات سریع آن کارشناسان این بخش را ناگزیر از پیش بینی روند تغییرات و تمرکز بیشتر بر آینده کرده است.این پرسش مطرح می شود که ترویج به عنوان بخشی از کشاورزی و علمی که با آینده ارباب رجون و بهبود وضعیت جامعه روستایی سروکار دارد، چه برنامه و راهبرد (هایی) را برای مدیریت تغییرات باید در نظر گیرد؟ پاسخ به این پرسش با یک پژوهش توصیفی و طی دو مرحله در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به عنوان یکی از سازمان های موثر برای امنیت غذایی استان و کشور، انجام گرفت. جامعه آماری آن در مرحله اول مسئولان واحدهای مختلف سازمان و در مرحله دوم کل مدیران این سازمان بودند. جمع آوری اطلاعات در مرحله اول با روش "گروه متمرکز" و انجام مصاحبه و مرحله دوم با روش "پیمایش" و تکمیل پرسشنامه انجام گرفت که در این مرحله ۴۳ نفر از مدیران، به آن پاسخ دادند. پردازش داده ها با SPSS/WIN نشان داد مدیران با رسالت مبنی بر به – روزرسانی اطلاعات بهره برداران بسیار موافقند . در تحلیل محیط درون سازمان انگیزش و مهارت کارکنان، نوع نگرش آنان نسبت به اهداف و برنامه های سازمان و سطح مهارت های مدیریتی مدیران بیشترین سهم را برای تحقق رسالت سازمان دارند. راهبردهای اجتماعی نظیر روز-آمد نمودن اطلاعات بهره برداران و توسعه مهارت های حرفه ای آنان موثرترین راهبردها برای تحقق رسالت سازمان شناخته شدند. همچنین، همبستگی مثبت و معناداری بین استفاده از فرصت ها و تحقق رسالت سازمان به دست آمد.