سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن قهرمان – دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
ابوذر حاتمی یزدی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، مدیر دفتر فنی شرکت مهندسی مشاور مهاب ثام

چکیده:

در این تحقیق روابط بارش – رواناب حوضه های دارای آمار به منظور ارائه مدل هایی که بتوانند رواناب حوضه های مشابه ولی فاقد آمار را برآورد نمایند مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، مطالعه ایموردی بر روی دو حوضه آبریز مجاور به نام های نهرین (دارای آمار هواشناسی و هیدرومتری) و کریت (فاقد آمار) در شهرستان طبس از توابع استان یزد انجام گردید. وضعیت زمین شناختی دو حوضه حاکی از تشابه هیدرولوژیک دو حوضه است. با تعیین و بازسازی دوره آماری بارندگی تاثیر وقایع بارندگی ماهانه و سالانه زمان های گذشته بر روی رواناب حوضه نهرین با تهیه مدل های چند متغیره بررسی شد که نتایج خوبی به همراه داشت. بر این اساس، مدل های حاصل در حوضه کریت اعمال گردید و مقادیر رواناب ماهانه و سالانه آن بدست آمد. مقایسه روش های ضریب جریان و مدل های چند متغیره نشان از دقت بالای تاثیر وقایع بارندگی زمان های گذشته بر روی رواناب خروجی از حوضه های آبریز داررد. پنج رابطه تجربی متداول در این تحقیق بررسی شد، که از این میان دو روش جاستین و دپارتمان آبیاری اتراپرداش هند تا حدی بهواقعیت منطقه مورد مطالعه نزدیک بودند.