سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عظیم خزائی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
حسین سبزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
فریبا محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

این آزمایش با استفاده از طرح آزمایشی اسپیلت پلات فا کتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه خرم آباد‐ ایستگاه سراب چنگایی به مدت دو سال زراعی (۸۴-۱۳۸۲) اجرا گردید که در آن تاریخ های کاشت (فاکتور اصلی A) در سه سطح از ٢٠ شهریور ماه با فاصله های ١٥ روز ، ارقام orient, okapi (B و Fornax و فاصله خطوط کاشت (C) دو خط کاشت روی پشته ٦٠ سانتی متری و سه خط کاشت روی پشته ٦٠ سانتی متری در دو سطح به صورت فاکتوریل (BC) به عنوان فا کتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سال ها از لحاظ عمل کرد دانه و ارتفاع بوته در سطح احتمال ١% و از لحاظ تعداد شاخه در بوته و تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال ٥% اختلاف معنی دار وجود دارد . بین تاریخ های مختلف کاشت از لحاظ تعداد شاخه در بوته در سطح احتمال ٥% و در مورد ارتفاع گیاه در سطح احتمال ١% اختلاف معنی دار وجود داشت امااز لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی دار وجود نداشت . ارقام از لحاظ صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال ١% دارای اختلاف معنی دار بودند ارقام از لحاظ عملکرد دانه فاقد اختلاف معنی دار بودند . رقم okapi با عملکرد دانه ۴۰۵۲/۸ کیلوگرم در هکتار در رتبه اول و ارقام orient و Fornax به ترتیب با عمل کرد دانه ۳۹۷۸/۹ و ۳۶۲۹/۸ کیلوگرم در هکتار در رتبه های دوم و سوم قرار داشتند . اثر متقابل تاریخ کاشت و فاصله خطوط کاشت از لحاظ عملکرد دانه در سطح احتمال ٥% دارای اختلاف معنی دار بودند . بر اساس نتایج حاصل مناسب ترین تاریخ کاشت دهه اول مهرماه می باشد و ارقام okapi و orient با عملکرد بالا برای منطقه خرم آباد مناسب تشخیص داده شد و فاصله خطوط سه خط کاشت روی پشته ٦٠ سانتی متری دارای برتری نسبی بود.