سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز آفرینش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین مناسب تر ین تاریخ کشت بهاره هیبریدهای متوسط و زودرس ذرت دانه ای در شمال خوزستان طی یک سال زراعی در مر کز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجراء گردید .بررسی در قالب طرح آماری کرت های خرد شده بصورت دو آزمایش جداگانه متوسط و زودرس و در چهار تک رار اجراء گردید.در هر آزمایش عامل اصلی و فرعی به ترتیب تاریخ کشت و هیبرید بود.چهار تاریخ کشت به فاصله ۱۰ روز به عنوان فا کتور اصلی و از هر گروه زودرسی دو هیبرید به عنوان قا کتور فرعی در نظر گرفته شد.هیبریدهای مورد استفاده در گروه متوسط رس S C 604 و S C 647 و در گروه زودرس SC 301 و SC 108 بود. اولین تاریخ کشت در هر دو آزمایش پانزدهم بهمن ماه بود.طرح بر اساس موازین کرت های خرد شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و بر اساس نتایج در هردو گروه متوسط و زودرس تاریخ کشت ها ی بین ۲۵ بهمن تا ۱۵ اسفند ماه عملکرد دانه بالاتری داشتند و به عنوان تاریخ کشت ها ی فصل بهاره توصیه می گردند.کشت های دیرتر از ۱۵ اسفند ماه به علت برخورد مرحله تلقیح آن ها با گرمای زودرس تابستان ، از عمل ک رد کمتریبرخوردار خواهند بود.اگر چه بر وزن هزاردانه آن ها افزوده می شود.بعلاوه گروه های زودرس به علت داشتن فصل رشد کوتاهتر از عمل کرد بهتری در کشت بهاره برخوردار می باشند.