سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی مهربانی اردکانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت، گروه مه
رامین نبی زاده نودهی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران،دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداش
احمدرضا یزدان بخش – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت م

چکیده:

یکی از سیستم های بیولوژیکی ترکیبی که در تصفیه فاضلابهای حاوی مواد آلی مختلف بکار برده می شود سیستم راکتور بیولوژیکی با بستر متحرک (MBBR) است. الگوی جریان در این سیستم ها ( با توجه به حرکت بستر در تمام حجم راکتور ) از دیدگاه چگونگی رفتار راکتور، طراحی و تفسیر نتایج نهایی حائز اهمیت است . در این مقاله ، نتایج مربوط به بررسی رزیم جریان هیدرولیکی در راکتوربیولوژیکی با بستر متحرک در مقیاس پایلوت ارائه می گردد . در این تحقیق ازیک راکتور بیولوژیکی با بستر متحرک در مقیاس آزمایشگاهی استفاده گردید . بستر های مورد استفاده در این تحقیق از نوع Bee -Cell 2000 با درصد تخلخل ۸۷ % بود. میزان دبی ورودی به راکتو ر ثابت نگه داشته شد بررسی الگوی جریان با تزریق کلرور سدیم بصورت تزریقیکباره انجام گردید و میزان هدایت الکتریکی به عنوان معیاری از غلظت ردیاب در خروجی در نظر گرفته شد . در این تحقیق عدد پراکندگی (d) برابر۱ بدست آمد . همچنین مقایسه نمودار تغییرات هدایت الکتریکی خروجی از رآکتور نسبت به زمان با نمودار منحنی استاندارد شرایط اختلاط کامل انجام شد و مشخص گردید که راکتور مورد استفاده از نوع راکتور اختلاط کامل ایده آل می باشد.