سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

دکتر مصطفی قاضی زاده – استاد یار گروه مدیریت دانشگاه شاهد

چکیده:

بررسی های انجام شده نشان م یدهد که بازار کشورهای آسیای میانه از بازارهای جذاب
برای محصولات صادراتی ایران محسوب می شود. کارشناسان بر این باورند که در
سال های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، صادرات غیر نفتی ایران به این بازار
می توانست به چند میلیارد دلار برسد که تاکنون این هدف تحقق نیافته است. اشتراکات
تاریخی و فرهنگی، کم بودن فاصله جغرافیایی، امکانات تولیدی متنوع در استا نهای
شمالی ایران، و جدید و بکر بودن بازار کشورهای آسیای میانه، ضرورت توجه
صادرکنندگان ایرانی به این منطقه را مورد تأکید قرار م یدهند. با توجه به این واقعیات،
اهمیت انجام تحقیقات علمیدانشگاهی در این زمینه، بیشتر آشکار می گردد.
این پژوهش به منظور یافتن عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های ایرانی در امر صادرات به
کشورهای آسیای میانه صورت گرفته است. نتایج کلی به دست آمده نشان می دهد که
وضعیت محیط بازار هدف و ملی بر میزان موفقیت در صادرات تأثیر می گذارد. همچنین
ارتباط معنادار مؤلفه های سیاسی، اقتصادی و اطلاع رسانی محیط بازار هدف، مؤلفه های
اقتصادی و فناوری محیط ملی، مولف ههای بازاریابی، فرآیند تولید و اطلاع رسانی محیط داخلی شرکت و دو عنصر از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی، یعنی محصول و
فعالیت های تشویقی و ترغیبی، با میزان موفقیت در صادرات تأیید م یگردد. این ارتباط ما
بین تعدادی از شاخص های محیط های فوق و میزان موفقیت در صادرات نیز مشهود
است. براساس نتایج مذکور، راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت صادرات به کشورهای
آسیای میانه ارائه گردیده است.