سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا طاهری ازاد – دانشجوی کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور ، دانشگ

چکیده:

ترکیبات PAHs) هیدرو کربنهای حلقوی آروماتیکاز جمله عوامل سرطان زا، موتاژن زا وآلاینده محیط زیست می باشند که به طور عمده بر اثر احتراق ناقص سوختهای فسیلی به وجود می آیند . در این میان ترکیب بنزو aپایرن از خاصیت سرطان زایی بسیار بالایی برخوردار است.به منظور بررسی و اندازه گیری آلودگیهایPAHs در آبهای سطحی استان مازندران ، تالاب بین المللی فریدونکنار به دلیل اهمیت اکولو ژیکی و نقش موثری که در وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم حاشیه خود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ۱۶ ترکیبPAHs پس از نمونه برداری از آب تالاب (به صورت ماهانه) در دو فصل تابستان و پاییز به آزمایشگاه منتقل وپس از آماده سازی نمونه ها کمیت و کیفیت این ترکیبات توسط دستگاه GC مدل ۱۰۰۰ ساخت شرکتDANYایتالیا شناسایی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غلظتهای کلPAHsدر این تالاب در محدوده۰٫۰۵۰ μg/Lتا ۰٫۱۶ μg/L با میانگین ۰/۰۸۴ μg/L قرار دارد و بیشترین غلظت PAHsدر این تالاب در مرداد ماه مشاهده شد،که یکی از دلایل آن می تواند افزایش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش ترافیک در منطقه باشد. نتایج همچنین بیانگر این مسئله است که میانگینPAHs مشاهده شده در این تالاب در مقایسه با استاندارد جهانیEPA از حد مجاز تعیین شده برای آبهای طبیعی بالاتر می باشد.