سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصوره شایقی – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید سلسله – مرکز تحقیقات منابع آب

چکیده:

جهت بررسی باقیمانده حشره کش های اتیون، آزینفوس متیل، دیازینون و مالاتیون که از حشره کش های پر مصرف استان مازندران به شمار می آیند در آب رودخانه های استان از اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ اقدام به نمونه برداری و آزمایش گردید. در این زمینه از روش کروماتوگرافی لایه نازک استفاده شد و جمعاً ۴۸۰ نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که حداکثر باقیمانده مالاتیون در رودخانه های مختلف تا ۳ ماه (۰/۲ PPm) در ایستگاه دوم تجن، آزینپوس متیل قسمت های مختلف در رودخانه های مختلف نهایتاً تا ماه چهارم به میزان ۰/۲PPm ، ایتون نیز در تعدادی از ایستگاههای رودخانه منتخبه تا سال چهارم و حداکثر به میزان ۰/۲PPm و دیازینون تا ماه پنجم تنها در ایستگاه تجن ۲ به میزان ۰/۱PPm مشاهده گردید.که در ارتباط با باقیمانده این حشره کش ها در آب شرایط محیطی، خواص فیزیکی و شیمیایی حشره کش مصرفی، زمان مصرف، دما، PH ، نزولات جوی و میزان آنها دخالت دارند.