سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اکبر کریمیان – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

این مطالعه در منطقه صدرآباد ندوشن واقع در ۱۲۰ کیلومتری غرب شهرستان یزد که یکی از قطب های دامداری منطقه است انجام شد. در منطقه مورد مطالعه ۱۵ پایه از گیاه قیچ که دارای سنین مختلف بودند انتخاب شدند و برای هر کدام از ایه ها صفات ارتفاع بوته، قطر تاج پوشش و سطح تاج پوشش اندازه گیری شد. سپس مقدار علوفه تر گیاه از طریق تخمین چشمی برآورد گردید و بعد از آن تمام اندام های مربوط به رشد سال جاری گیاه بوسیله دشت جدا شده و در پاگت ها مجزا گذاشته شد و وزن تر و خشک واقعی گیاه از این طریق مشخص گردید. سپس با استفاده از نرم افزار statistical روابط بین ارتفاع، قطر، سطح و تخمین چشمی، با اوزان واقعی تعیین و وجود یا عدم وجود ارتباط معنی دار بین آنها در سطح احتمال درصد ۵ مشخص گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس، رگرسیون بین وزن واقعی و صفات قطر تاج پوشش، سطح تاج پوشش و ارتفاع بوته قیچ روابط خطی معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد به دست آمد که در این میان رابطه خطی بین وزن واقعی و قطر تاج پوشش، دارای ضریب تبیین بالاتری نسبت به بقیه بود. (R(2)=95%). همچنین این مطالعه نشان داد که بین وزن واقعی و تخمین چشمی رابطه خطی وجود دارد ولی این رابطه نسبت به سایر صفات مورد مطالعه ضعیف تر است. (R(2)-29%) که جدول تجزیه واریانس و معادلات مربوط به هر کدام از صفات گزارش گردید.