سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاالدین عالم زاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد جواد سراج – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

در خوزستان و دیگر مناطق گرمسیر به دلیل شرایط آب و هوائی خاص گوسفند در ۲ فصل از سال (پاییز و بهار ) فحل گردیده و آماده جفتگیری می باشد .لذا در این دو فصل سال نیز زایش وجود دارد و در ۲ فصل گرم و سرد سال نیز بره آماده پروار در گله ها دیده می شود . به همین جهت دراین تحقیق بین ۲ گروه سنی ۴-۵ ماهه و ۸-۹ ماهه (حاصل از ۲ فصل زایش ) و همچنین در ۲ فصل از سال پرواربندی انجام گردید . در این تحقیق تعداد ۴۸ راس بره نر صفی آبادی در ۲ گروه سنی ۴-۵ ماهه و ۸-۹ ماهه در ۲ فصل گرم و سرد (جمعا ۴ تیمار ) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار بلوک (هر بلوک ۳ رأس گوسفند) به مدت ۹۰ روز پروار گردیدند.در این آز مایش جیره غذایی گروه ها متعادل و یکسان بود . در طول دوره آزمایش کلیه دامها ی تحت آزمایش هر ۱۵ روز یکبار توزین می گردید .پس از پایان دوره کشتار و تجزیه لاشه انجام گردید و وزن دام زمان کشتار و نیز وزن لاشه گرم، لاشه سرد، گوشت، استخوان و چربی تیمارها تعیین گ ردید. در پایان کلیه داده ها تجزیه واریا نس گردیده وتوسط آزمون دانکن میانگین افزایش وزن، ضریب تبدیل غذائی، وزن نهائی و سرعت رشد و اجزا لاشه گروه ها با یکدیگر مقایسه گردید ند . بر اساس نتایج به دست آمده اختلاف معنی داری بین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذ ائی در گروه های آزمایشی مشاهده گردید . در مقایسه میانگین به عمل آمده بین گروه ها افزایش وزن روزانه بره های زایش بهاره نسبت به بره های زایش پاییزه اختلاف معنی داری را نشان داد . براساس همین نتایج ضریب تبدیل غذائی در بره های ۴-۵ ماهه در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری را نسبت به بره های ۸-۹ ماهه نشان داد .بنابراین براساس این نتایج سن مناسب جهت پرواربندی سن ۴-۵ ماهه و در مورد فصل مناسب پرواربندی در خوزستان ، اختلاف معنی داری بین فصل گرما و سرما مشاهده نگردید .