سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا صابری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ارقام مختلف ذرت برای تحصیل عملکرد بیشتر طرح تاریخ کاشت ذرت دانه ای تابستانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خاش واقع در سهرآبادبا عرض جغرافیایی ٢٨ درجه و ١٣ دقیقه و طول جغرافیایی ٦١ د رجه و ١٢ دقیقه و ارتفاع ١٤٣٠ متر از سطح دریا در سه آزمایش اجراشد، که هر آزمایش مربوط به یک گروه از گروههای سه گانه دیررس، میان رس و زودرس بود . در این تحقیق از طرح کرتهای خرد شده استفاده گردید، که کرتهای اصلی آن زمان های کاشت، مجموعا٤ تاریخ کاشت تابستانه از اول خرداد ماه به فاصله ١٠ روز و کرتهای فرعی آن ارقام ذرت که در هر گروه از گروههای سه گانه فوق ٢ رقم کشت شد و هر رقم در ٤ خط و ٤ تکرار اجرا گردید، محاسبات آماری برروی دو ردیف وسط هر تیمار انجام گرفت، مساحت هر کرت در برداشت زودرس ۹/۷۲، متوسط رس ۹/۱۲ و دیررس ۹/۲۲ متر مربع در نظر گرفته شد . نتایج حاصله نشان می دهد در مجموع ذرت سینگل کراس ٧٠٤ مناسب تر ین رقم برای منطقه بوده و بهترین تاریخ کاشت نیز ١٠ خرداد توصیه می گردد.